İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik insan kaynakları yönetimi; şirketlerin insan kaynakları departmanları ile stratejiler, amaçlar ve hedefler arasındaki bağlantıyı ifade eder. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmelerin rekabet ortamında fark yaratabilmesi, güçlü kalabilmesi için uygulanan metotları ifade eder. Kurum performansının iyileştirilmesi için önemli olan stratejik insan kaynakları, kurum için gereken politikaların hayata geçirilmesini kapsar.
Stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin bir koludur. Stratejik insan kaynakları, insan kaynakları ana disiplininden ortaya çıkmıştır. İnsan kaynakları yönetimi, stratejik açıdan çok daha yüzeysel kalıyordu. Bunun yerine daha işlevsel bir yaklaşım ele alınmaya başlandı.

Stratejik insan kaynakları yönetimi, daha iyi organizasyonel performans elde etmek için sistemler oluşturur. Ve aşağıdaki faydaları sağlar:
İnsan kaynakları ile alakalı sonuçlar: Düşük ciro, devamsızlık, iş tatmini ve daha çalışan bağlılığı arttırma.
Örgütsel sonuçlar: Yüksek verimlilik, kalite, hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti.
Finansal sonuçlar: Daha yüksek karlar, satışlar, varlıkların geri dönüşü ve yatırım geri dönüşleri.
Sermaye piyasası sonuçları: Artan pazar payı, hisse senedi fiyatı ve büyüme.

Stratejik İnsan Kaynakları Aşamaları

Birinci aşama: Stratejik planlama grubu ve insan kaynakları yönetimi birbirinden bağımsız çaba gösterir. Birbiriyle ilişki içinde olmadan örgüt içinde yer edinmeye çalışmaktadırlar.
İkinci aşama:İnsan kaynakları yönetimi ile planlama grupları arasındaki bağlar gelişmeye başlar.
Üçüncü aşama: Stratejik planlama ile İnsan kaynakları yönetimi arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştır. Sürecin bu aşamasında insan kaynakları yönetimi, grubun strateji belirleme ve özellikle strateji uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaya başlar.
Dördüncü aşama: Stratejik insan kaynakları yönetimi, örgütün beklenmedik örgütsel ve yönetsel olaylarla başa çıkma yeteneğini arttırmakta ve onun bu konudaki etkinliklerini kolaylaştırmaktadır. Örgütsel ve çevresel değişimler doğrultusunda biçimlenen bir örgüt stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine, insan kaynakları fonksiyonu da aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı
Stratejik insan kaynakları yönetiminin amacı nedir?
- Rekabet sağlayabilme,
- Kurum içerisinde iş performansını arttırmak,
- İnsan kaynakları departmanının, yönetimin işletmenin ihtiyaçlarına ve stratejisine entegre olmasını sağlamak,
- Yetenekli bir kadro kurarak ve onları sürekli geliştirerek mevcut rakiplere göre daha akıllı ve esnek işletmeler yaratmak,
- Rekabet avantajı elde etmek için gerekli becerilere sahip, işine bağlı, motivasyonu yüksek bireylerin istihdamını sağlamak ve sağlanan güçlü istihdamla stratejik bir güç meydana getirmek.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Özellikleri Nelerdir?
- Kurumda bireysel performans yerine örgütsel ve genel performans üzerine odaklanır.
- Sorunların çözümü için insan kaynakları sistemlerine odaklanır.
- Firmanın hem iç kaynaklarını hem de dışarıdaki gelişmeleri izlemek durumundadır.
- Firma çalışanlarının değerlerini, tutum ve davranışlarını anlamayı ve değerlendirmeyi gerektirir.
- İşlevler birbirlerinden ve işletme stratejilerinden bağımsız olarak değil, birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde ele alınmaktadır.
- Firma stratejisini uygulayan üst yöneticiler ile işletme çalışanlarının bir ortak gibi çalışmasını gerektirmektedir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Avantajları
Bir şirket, çalışanlarının becerileri ve yetkinlikleri ile rekabet avantajı geliştirebilir. Bu yüzden kurumların başarılı olması için insanlara daha fazla değer verilmelidir. Şirketlerin çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına yardımcı olurken aynı zamanda şirket hedeflerini de destekler.
- Kurum içinde yüksek seviyede üretkenlik sağlamak,
- Alanında iyi olan insanları geliştirmek ve elde tutmak,
- Müşterilerin beklentilerini gereken şekilde karşılamak,
- Gelecek için net bir iş stratejisi ve vizyonu sağlamak,
- İşe alımları gerçekleştirmek, korumak ve motive etmek,
- Şirket içinde güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlamak,
- İnsanların gelişme sorunlarının sistematik olarak ele alınmasını sağlamak,
- Stratejik planlama sürecinde faydalı olabilecek rekabetçi istihbarat sağlamak,
- Şirketin başarısı için çok önemli olabilecek dış fırsatları ve tehditleri belirlemek ve analiz etmek.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimiile; insan kaynaklarının yönetimi, insan kaynaklarının planlaması tanımı ve önemi, iş analizi, iş tanımları, işe alım süreçleri, kariyer planlama, performans değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği 6331 kanunu başta olmak üzere son derece geniş kapsamlı bir eğitimden geçersiniz.
İnsan kaynaklarına ilişkin tüm bilgileri detayları ile öğrenecek, stratejik anlamda fark yaratabilecek niteliklere sahip olacaksınız.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimini Nereden Alabilirim?
Enstitü tarafından verilen online eğitimler, dilediğiniz alanda kendinizi geliştirmenize olanak sağlar. Eğitim sonunda uygulanan pratik sınavdan başarılı olmanız durumunda özel şirket ve kurumlarda geçerli sertifikaalmaya hak kazanırsınız.
Stratejik insan kaynakları eğitimi, online bir eğitimdir.online eğitimsayesinde aktif internet bağlantısı olan cihazlardan dilediğiniz yerden eğitime erişim sağlayabilirsiniz.

BORDRO DENETİM HİZMETLERİ
İş yerinizdeki maaşınızın, tazminatınızın, izinlerinizin takibi hakkında bilgilere sahip olmak ve kişisel haklarınızı güvence altına almak her çalışan için oldukça gereklidir. Veya mevcut çalıştığınız bordro departmanda uzmanlaşmak, kariyerinizde yükselmeniz mümkün. Bordro Uygulamaları Eğitimi ile gereken bilgi ve tecrübeleri elde ederek bu alanda uzmanlaşma imkanına sahip olacaksınız.

Bordrolama kavramı genelde hem insan kaynakları hem de muhasebe ilkelerine dayanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi açısından bakıldığında bordrolama kavramı; işçi ve işveren arasındaki ilişkinin yerini belirlemektir. Muhasebe açısından bakıldığında ise tüm işletmelerin düzenli bir şekilde takip etmesi ve uygulaması gereken işlemlerdir. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında tercih edilen olmak için yeteneklerimizi geliştirmemiz, iyi bir deneyime sahip olmamız ve iyi bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekir.

Bu tüm sektörlerde olduğu gibi insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları yönetiminin alt dalı olan bordo ve özlük işleri departmanı için de geçerlidir. Bordro ve bordro uygulamaları kolay görünse de kayıt tutmak ve zorunlu olan uygulamalar için hesaplamalar yapmak başlı başına karmaşık bir süreçtir. İnsan kaynakları yönetiminde bordro ve bordro uygulamaları önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple işletmede bordo yapan çalışanlar iyi bir bilgiye sahip olması gerekir. İşletmenin vergi yükümlülükleri ve iş kanununa uygun faaliyet yürütmesi insan kaynakları yönetimi ve bordro çalışanlarına bağlıdır.

- İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
- Görev Tanımlarının Oluşturulması.
- Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.
- Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.
- Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.
- Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.
- Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.
- Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler
Adres
Yıldırım Beyazıt, Mah. E.Ü. Erciyes Teknopark TGB İdare ve
Kuluçka, Aşık Veysel Blv. No:55 D:No:5, 38010 Kayseri
0850 307 50 38
0352 606 07 10
0532 204 84 86
[email protected]