İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

A) Kurumsal SGK Danışmanlığı
Bies Global; şirketler için iş sosyal güvenlik mevzuatı, iş hukuku, ÇSGB ve SGK tarafından sürekli güncellenen ve değişen mevzuat uygulamalarını inceleyerek firmalar açısından uygulanabilir hale getirir. Firma ile ilgili yapılan çalışmalar şu şekildedir.
• Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
• İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
• İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.

Neden Kurumsal SGK Danışmanlığı
Bies Global;
• Karmaşık olan Mevzuatı anlaşılır hale getirir.
• Şirketler için en uygun olan çözümleri önerir
• Mevcut uygulamaları dışarıdan takip eder
• Çalışan-İşveren-Devlet arasındaki doğabilecek sorunları önceden tespit eder.

B) İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı; Ülkemizde istihdamı ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla Sosyal Güvenlik kurumu başta olmak üzere bir çok kurumdan işverenlere yönelik teşvikler çıkmaktadır. 2008 yılında 5510 nolu kanun olan %5 lik peşin iskontosu ile başlayan, 2011 yılında 6111 ilave istihdam ile devam eden ve bölgelere göre değişen farklı zamanlarda belirli zaman aralıklarında yürülükte olan 15’ten fazla kanun numarası altında teşvik bulunmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için her kanunun şartını iyi bilmek ve uygulama noktasında çok ince hesap yapmak gerekmektedir.
30.04.2021 tarihi itibariyle geçmiş dönemde kullanılmayan teşviklerin geriye dönük iadesi artık mümkün değildir. Sehven hatalı olarak girilen teşviklerde bile birkaç istisna dışında teşvik kanun değişikliği artık yapılamamaktadır. Ortaya çıkan bu durum istihdam teşviklerinin zamanında kullanılmasını ve doğru hesaplanmasını daha önemli hale gelmiştir.

Neden İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı
Bies Global;
• Şirketlerin güncel istihdam teşviklerinin tamamından hatasız bir şekilde faydalanmasını sağlar.
• Mali müşavir ve insan kaynakları alanında çalışmalar yapan ekip üyeleri ile teknolojik imkanları sayesinde geliştirilen teşvik yazılımı sayesinde şirketler açısından maksimum tasarrufu sağlar.
• Her ay değişen koşullarda kullanılan teşvik tutarlarını raporlar ve şirketlerin maliyet-analiz raporlarını oluşturur.

C) Sirküler Hizmeti;
İlave İstihdam Teşviki
4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.
• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.
• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 13.344 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.876,50 TL ila 5.004 TL) karşılanacaktır.

• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.876,50 TL) karşılanacaktır.

• Destek Süresi
2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

• Ek Kurallar
Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki 31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (1.025,82 ila 7.693,65 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları
- Kişinin son 6 aydır işsiz olması
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi
- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
- Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik
İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (1.676,34 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.
Engelli İstihdamı Teşviki
Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (1.025,82 TL) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Adres
Yıldırım Beyazıt, Mah. E.Ü. Erciyes Teknopark TGB İdare ve
Kuluçka, Aşık Veysel Blv. No:55 D:No:5, 38010 Kayseri
0850 307 50 38
0352 606 07 10
0532 204 84 86
info@biesglobal.com